Artikel 51 Verkoop zonder vergunning

Naar aanleiding van diverse meldingen in verband met oneigenlijke detailhandel in de Kapelpolder heeft de VVD Maassluis in het kader van artikel 51 de volgende vragen aan het College.

Geacht College van B&W,


Naar aanleiding van diverse meldingen in verband met oneigenlijke detailhandel in de Kapelpolder

heeft de VVD Maassluis in het kader van artikel 51 de volgende vragen aan het College.


1) Op diverse plekken in de Kapelpolder is geconstateerd dat er verkoop plaatsvindt van

detailhandel welke niet in overeenstemming zijn met het vigerende bestemmingsplan. Bent

u hiervan op de hoogte?


2) Indien er sprake is van verkoop zonder vergunning, bent u het dan met ons eens dat hier

sprake is van oneerlijke concurrentie?


3) Bent u het met ons eens dat dit een onwenselijke situatie is en hierop gehandhaafd dient te

worden?


4) Mocht u al van deze situatie op de hoogte zijn, heeft er al handhaving plaatsgevonden, zijn

daar plannen voor en kunt u deze toelichten?


Hoogachtend,

Gemeenteraadsfractie VVD Maassluis