Kadernota 2020-2023

Dinsdag 2 en woensdag 3 juli 2019 werd in de Raad de Kadernota 2020-2023 behandeld. Er waren 2 primeurs: 
De eerste was dat er voor het eerst  echt gestemd werd over de Kadernota door de Raad. 
De andere primeur betrof de manier van stemmen: dat gaat nu elektronisch en is live op de website te volgen. Aan het einde van de vergadering werd de Kadernota aangenomen met 21 stemmen voor ( 2 raadsleden waren niet aanwezig).

Hieronder de visie van de fractie van VVD Maassluis, zoals uitgesproken door fractievoorzitter Dick Snoeck.

De inkt van de kadernota is nog niet droog of de meicirculaire gooit roet in het eten. Een extra tekort per jaar van gemiddeld 1000.000 euro is een dusdanige opgave dat de in de kadernota genoemde richting wat de VVD betreft niet zonder een aanvullende opdracht aan het college kan worden vastgesteld.

De VVD staat voor een verantwoord financieel beleid, De accountant gaf aan dat het onverantwoord is om structurele tekorten op te vangen met de reserve positie

Investeringen, die we kunnen activeren of investeringen die we doen om op korte termijn te kunnen besparen zijn voor VVD verantwoord en kunnen uit de algemene middelen worden gefinancierd. Maar om nu al een greep uit de reserve te halen zonder een weloverwogen afweging te hebben gemaakt vinden wij niet verantwoord.

Er moet duidelijkheid zijn wat de impact is van de keuzes op de langere termijn. Zowel voor het maatschappelijke effect als voor de financiële positie. De tekorten zoals nu gepresenteerd kunnen alleen maar betekenen dat er pijnlijke beslissingen genomen moeten worden om de financiële positie van Maassluis op orde te houden. We kunnen niet wachten met besparen tot 2023, De focus zal moeten zijn om al in 2020 ombuigingen te realiseren. Voor de VVD staat vast, dat dat een van de kaders moet zijn.

Het is voor de raad zeer ingewikkeld om verantwoorde keuzes te maken. Dit omdat we niet op elk domein de benodigde expertise en voldoende inzicht hebben in de financiële en maatschappelijke effecten van de keuzes op lange termijn en veelal vanuit ons gevoel en hart reageren.

Het vaststellen van de kadernota zoals die nu gepresenteerd is, zou betekenen dat we als Raad het college opdracht geven de benoemde besparingen en intensiveringen door te voeren terwijl we niet weten wat er dan als gevolg daarvan gekort of wegbezuinigd moet worden naar aanleiding van de bezuinigingsopgave. 

Wij hebben nu te weinig inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden. En willen voorkomen dat we nu, zonder aanvullende opdracht aan het college iets vast stellen, wat straks moet worden herzien omdat dat kan leiden tot ongewenste maatschappelijke en financiële effecten. 
In dit kader noem ik de Haydnlaan. De VVD zou graag zien dat deze er komt, maar wij willen wel een afgewogen beslissing nemen “hoe het wel kan” en wat de gevolgen zijn van de keuze op andere wensen in het fysieke domein. 

De VVD heeft sport hoog in het vaandel staan, maar we willen ook graag dat ander fysieke investeringen worden gerealiseerd, zoals bv de geluidswal en een geluidscherm langs de gehele A20, een goede infrastructuur met goede fietsvoorzieningen, een fatsoenlijke en werkbare oplossing voor het veiliger maken van de Julianalaan en een goede ontsluiting van de kade, waarvan nog niet exact bekend is wat het gaat kosten.

Door nu al te kiezen, en de Haydnlaan is de makkelijkste omdat die nu door het recente bezoek van de sportraad het scherpst op ons netvlies staat, zouden we mogelijk de eerder genoemde zaken moeten laten vallen omdat we nu in de emotie de keuze maken voor een Haydnlaan. We vragen het college te onderzoeken hoe de Haydnlaan er kan komen zonder het risico dat andere projecten stil komen te staan. Binnen 5 jaar investeren kan mogelijk wel een verstandige keuze zijn omdat we nog 5 jaar 21% btw compensatie kunnen krijgen. Laten we dat gaan, dan zullen alle trajecten in de sport duurder zijn en daarmee ook de jaarlijks structurele exploitatielasten met 21% stijgen.

Als het gaat om het sociaal domein is het van belang dat we meetbare beleidsdoelen stellen met duidelijke kaders, die ervoor zorgen dat het maatschappelijk effect kan worden gemeten en er duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden. Waarbij niet centraal wordt gesteld wat iedereen nodig heeft, maar wat maatschappelijk verantwoord is om voor nu en in de toekomst de juiste ondersteuning te kunnen verlenen.

Als gevolg van dat kader moeten we kritisch kijken naar wat we moeten doen en wat we ernaast doen wat wettelijk niet op ons bord ligt. Het Sociaal domein is veelomvattend en kost bijna de helft van het totale budget kost, het ligt dus ook voor de hand daar kritisch naar te kijken en de zaken te doen die we moeten doen, maar daarbij goed te beoordelen dat wat we doen efficiënt genoeg gebeurd en het maatschappelijk effect bereikt. 

De inkoop van zorg is een groot probleem, er is een perverse prikkel in het systeem van werken gekropen, resultaat gericht in plaats van aansturend tot inspanningsverplichting. Dit leidt tot een risico dat er veel te ruim wordt gecalculeerd. Een systeem waarbij resultaat verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de uitvoerder, kan ons inziens alleen werken als er strak inzicht is in de winst en kosten van de uitvoerende partij en tevens harde afspraken over het te behalen resultaat, gekoppeld aan een zuivere monitoring.

De VVD is van mening dat de kaders aan stroomopwaarts strakker moeten zijn om mensen op de trampoline te zetten, of te wel een situatie creëren waarbij werken loont. Mensen die het nodig hebben vangen we op om ze zo snel als mogelijk weer in hun kracht te zetten zodat ze een eigen inkomen kunnen verdienen en een perspectief krijgen. Aanvullend armoedebeleid zorgt ervoor dat werken minder loont. intensivering daarvan kan leiden tot onnodig in stand houden van het bestand. 

Stroomopwaarts bestaat nu ruim 5 jaar, bij aanvang waren er minder dan 700 mensen i de bijstand, nu bij economisch hoogtij moeten we helaas constateren dat er ruim 100 mensen meer bijstand genieten, niet goed voor deze mensen, maar zeker ook niet goed voor het budget van de gemeente. Als we investeren in het sociaal domein, moet het zijn om het aantal mensen in de bijstand sneller te laten teruglopen zodat we naar 2023 aanmerkelijk minder buiggelden nodig hebben en Stroomopwaarts als organisatie niet verder uitdijt maar krimpt en daarmee een bezuiniging realiseert. We kunnen dan mogelijk het plafond van de reserve minder hoog laten worden, waardoor eveneens eerder geld vrij valt.

De MVS monitor laat zien dat mensen gemiddeld zeer tevreden zijn over Maassluis hun woonomgeving en de voorzieningen. Je kan dan overwegen om intensiveringen te beperken en te focussen op zaken die op dit moment de meeste irritatie geven, zoals te hard rijden in de wijken, de overlast van hondenpoep en afvaldumping.

We kunnen de irritaties verminderen door te blijven investeren in communicatie met de inwoners en het team handhaving en toezicht. Investeringen t.b.v. het team handhaving kan deels worden gefinancierd door hogere boetes in te stellen op ongewenst gedrag en ook daadwerkelijk te beboeten waar nodig. Budgettair hoeft het dan niet veel meer te kosten en kan het uiteindelijk leiden tot minder kosten.

Verder inzetten op sociale samenhang in een vorm waar we elkaar aanspreken en durven aan te spreken, zodat de inwoners zich houden aan regels, eventueel ondersteund door handhaving. Zodat Maassluis er bij de volgende MVS Monitor nog beter bijligt.

Jeugd zorg is alarmerend, Hoe kan het zijn dat er zoveel kinderen in een proces zitten? 
Wat gebeurt er met al het geld van VVE’s en alle investering in het zeer vroeg begeleiden van kinderen al voor de schooltijd en tijdens de schooltijd, Je zou toch denken dat die investeringen bedoeld zijn om te voorkomen dat ze in de problemen komen.

Is het wellicht dat we teveel verantwoordelijkheid bij ouders weghalen? Uiteindelijk zijn ouders primair verantwoordelijk en is school een belangrijke, maar niet alles bepalende factor bij het opgroeien van kinderen, Wij pleiten voor een strak systeem van intake voor de jeugdzorg, waarbij ouders zeer dicht betrokken worden.

Duurzaamheid is ook een belangrijk thema, besparen op duurzaamheid kan uiteindelijk ook leiden tot hogere lasten. De snelheid van verduurzamen is een hot item. De VVD wil dat de transitie geleidelijk vorm krijgt en niet dat we te snel allerlei zaken vervroegen en daarmee de kosten uit de pan laten lopen met als gevolg dat we nog verder dalen in de Coelo Atlas. Bottom line willen wij ervoor waken dat de gemeentelijke lasten niet snel omhoog gaan en dat deze betaalbaar blijven voor onze inwoners. 

Als de OZB en andere lasten voor de inwoners om hoog gaan moeten al onze inwoners duidelijk zien dat ze er wat voor terug krijgen. Bv een mooi wegennet, goede voorzieningen in sport, cultuur en recreatie en bv een geluidsscherm langs de gehele A 20.

En als laatste wil de VVD ervoor pleiten laaghangend duurzaamheids fruit snel te plukken. De duurzaamheidslening zo snel mogelijk beschikbaar te stellen, zodat onze inwoners een mogelijkheid wordt geboden tegen aantrekkelijk condities te investeren in het verduurzamen van hun woning, zodat daarmee hun energie kosten kunnen worden verlaagd en iedereen de kans krijgt om zijn footprint te verbeteren.